Návštěvní řád

Kamion Fest víkend s dětmi 2024 KEMP

Návštěvní řád pro účasníky a návštěvníky

1)Registrací a podpisem řidič a jeho spolujezdec (dále jen účastníci) souhlasí s tím, že se seznámili a budou dodržovat Návštěvní řád

2)Účastníci a návštěvníci budou po vjezdu do areálu letiště Chrudim dbát zvýšené opatrnosti k pěším a ostatním účastníkům a návštěvníkům.

3)Účastníci a návštěvníci budou dbát pokynů pořadatelů a bezpečnostní agentury.

4)Účastník a návštěvník se zavazuje ke slušnému chování k ostatním účastníkům, návštěvníkům, pořadatelům, případně ke svěřenému majetku třetích osob.

5)Vjezd a pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí, za případné škody pořadatelé neručí.

6)Účastníci a návštěvníci jsou povinni k vykonání fyzických potřeb použít toalety.

7)Účastníci jsou povinni dodržet zákaz pohybu vozidel po areálu letiště Chrudim mimo příjezdu, odjezdu, a řazení a návratu ze spanilé jízdy.

8)Během akce je zakázáno kdekoliv rozdělávat v areálu letiště Chrudim kdekoliv oheň.

9)Povinnost dodržení pořádku kolem aut a letištní plochy, používat odpadkové koše a kontejnery

10)Používání zvukových znamení (klaksonů, sirén, fanfár atd.) je povoleno pouze se souhlasem pořadatele. Platí přísný zákaz používání v době od 21-9 hodin a během produkce ukázek, programu a vystoupení na pódiu i u pódia.

11)Vlastní catering je povolen pouze za dodržení bezpečnostních a protipožárních pravidel, přísný zákaz povalování či rozbití skleněných lahví na ploše letiště Chrudim.

12)Účastníci a návštěvníci vstupem na Kamion Fest víkend s dětmi – Kemp přebírají na sebe zodpovědnost za vládní opatření a nařízení Covid-19 a po celou dobu akce musí všechny tyto osoby používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. Podmínky stanovené jsou tyto: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

13)Nerespektování Návštěvního řádu může být potrestáno peněžitou pokutou ve výši 3000 Kč a to i opakovaně, případně může znamenat vykázání účastníka či návštěvníka z areálu letiště Chrudim bez nároku vrácení vstupného.

Řidiči pomáhají dětem.eu, z.s.